Kat in de Gordijnen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1:
1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de
gedragstherapeut zich verbindt jegens de Klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen
ten behoeve van de huisdier(en) van die Klant.
2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose,
het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de
Klant inzake de uit te voeren therapie.
3. Reikibehandeling voor dieren: het behandelen van dieren middels Reiki bij de eigenaar thuis of op
afstand. Frequentie en tijdsduur zijn in overleg.
4. Communiceren met dieren: het telepathisch communiceren met dieren aan de hand van een aantal
vragen die door de Klant zijn opgegeven, waarvan een kort verslag wordt gemaakt.
5. Gedragstherapeut, Reiki-Master en Animal Communicator: Astrid Smits, gevestigd te Gorinchem,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 11070788. Hierna te noemen:
gedragstherapeut.
6. Klant: eigenaar van het dier, die gedragstherapeut wenst in te schakelen en daartoe opdracht geeft
inzake het ongewenste gedrag van zijn dier, het behandelen met behulp van Reiki of het
communiceren met het dier.
7. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer (schriftelijke
of telefonische) vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de Klant zijn
gegeven en door de gedragstherapeut zijn aanvaard conform artikel 2 lid 2.
2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak
maken tot het vaststellen van een eerste diagnose, van (een serie van) (schriftelijke of telefonische)
vervolgafspraken ter begeleiding van Klant in het uitvoeren van de therapie.
3. Opname in het agenderingssysteem van gedragstherapeut geldt inzake de totstandkoming van de
overeenkomst tot opdracht als bewijs.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Door het maken van een afspraak, gaat de Klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3:
1. De gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis
om de opdracht uit te voeren.
2. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeut
op te volgen.
3. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische
behandeling gebruik te maken van de door de gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in
verband met de veiligheid van de Klant, gedragstherapeut en omgeving.
4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk
bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
5. Dieren, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn
tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts en dienen vrij
te zijn van parasieten en schimmels.

Artikel 4:
1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken
van een vervolgafspraak conform artikel 2.
2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat
opzegging door één van de partijen is vereist.
3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
4. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van
redenen beëindigen indien:
4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
4.2 De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet
voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht;

Artikel 5:
1. Terzake van de uit hoofde van de opdracht door de gedragstherapeut te verlenen diensten heeft
deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de
verplichting tot betaling.
3. De vergoeding dient uiterlijk binnen zeven dagen na het maken van een afspraak voor
gedragstherapeutisch advies te zijn voldaan.
4. Heeft de betaling vertraging opgelopen, geef dit dan door om rente en extra administratiekosten te
voorkomen.
5. Indien Klant in gebrek blijft in de betaling binnen de termijn van zeven dagen, dan is de Klant van
rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag.
6. De eerste herinneringsnota wordt kosteloos verzonden. Reageert Klant niet op deze
herinneringsnota, wordt een tweede herinnering gestuurd, waarvoor EUR 7,50 administratiekosten in
rekening worden gebracht. Indien Klant na deze tweede herinneringsnota alsnog weigert te betalen,
dan wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden aan klant
doorberekend. Dit geldt ook v oor kosten van eventuele aangetekende brieven.
7. Deelbetalingen van de vergoeding voor gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na
schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut.
8. Annulering door Klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut aanvaard worden.
9. De Klant moet een gemaakte afspraak als volgt annuleren: telefonisch of via het antwoordapparaat.
Het telefoongesprek of de opname geldt als bewijs. Annuleert de klant via e-mail, dan geldt dat Klant
een bevestiging van de annulering ontvangt. Deze geldt als bewijs. Zonder bewijs van annulering
wordt de vergoeding in rekening gebracht.
10. Indien de Klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
11. Bij een door gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen drie dagen voor aanvang van de
betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht.
12. Indien de Klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of
andere zaken van overmacht, worden vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10%
administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
13. Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te
annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het
onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6:
1. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de Klant
gewenst resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeut in alle redelijkheid zijn uiterste best
betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het
uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
2. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of
fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische
behandeling.
3. Deelname door Klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en
verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).
4. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben,
welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

Artikel 7:

1. De gedragstherapeut zal alle hem verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere
doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de
Klant.

Artikel 8:

1. De gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het
uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn
ontwikkeld.
2. Alle door de gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn
uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9:

1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de gedragstherapeut dient te maken tot
behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen
komen ten laste van de Klant.
2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Mocht er alsnog een geschil ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, dan komen
partijen overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de
arrondissementsrechtbank, waaronder gedragstherapeut ressorteert.

Artikel 10:

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands
recht van toepassing.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

© Astrid Smits | Alle rechten voorbehouden | Deze website is gemaakt door Virtuflex